Poerim

Voor de Joden was er licht, vreugde en blijdschap. Van het begin van de maand neemt de vreugde toe. Poeriem valt op de 14de van de maand adar en is een uitbundig voorjaarsfeest.

In Jeroesjalajiem en andere oude ommuurde steden die lijken op Sjoesjan uit het Poeriem verhaal wordt het een dag later gevierd Ester 9:18-22.
Op Poeriem wordt de verlossing gevierd van de Joden, die in het Perzisch-Medische rijk in ballingschap waren. Ze werden bevrijdt uit de handen van Haman. Dit gebeurde in de 5de eeuw vdgj. Hij wilde alle Joden uitroeien, maar dankzij de Joodse koningin Ester(Hadasa) en haar oom Mordechai lukte dat niet. Ester3:6,13

Haman was een Agagiet, een afstammeling van Agag, de koning van de Amelekieten en Hij was een afstammeling van Esav(Ezau). De naam Amelek is komen te staan voor alle leed en verdrukking die de Joose geschiedenis kent Sjemot(Ex.) 16:8-16.

Er is vreugde en vastberadenheid dat het Joodse volk met G'ds hulp alle bedreigingen in hun voortbestaan zullen overwinnen. Het leert ons dat we moeten waken voor opkomend antisemitisme. Blijvende zegen heeft Poeriem niet gebracht. Het Perzische rijk is verdwenen maar pogroms zijn gebleven.
Poeriem wordt ook wel lotenfeest genoemd want Haman wierp het poer, het lot, om te bepalen op welke dag de Joden zouden worden gedood. Anderen menen dat de naam komt van de nieuwe loten die in de lente aan bomen en struiken groeien.

De dag vóór Poeriem, 13 adar is Ta'aniet Ester (de Vastendag van Ester). Valt Poeriem op zondag dan wordt de vastendag donderdag.
Volwassenen mogen op deze dag zó veel drinken 'Ad-lo-jada' totdat men niet meer weet. En wat weet men niet meer? Het verschil tussen "gezegend zij Mordechai" en "vervloekt zij Haman". Anderen bereiken dit door te gaan slapen - een slapend persoon kan dit onderscheid ook niet maken.
Het feest heeft een uitbundig karakter en wordt wel vergeleken met carnaval met verkleed partijen en optochten en vrolijke liedjes.

In huiselijke kring

Het is de gewoonte om naar elkaar eet en- drinkbare lekkernijen te sturen (Misjloach Manot) zonder de afzender daarbij aan te geven. Het is een mitswa. Ook de avond voor Poerim wordt de Megilla gelezen.

In Sjoel

Op Poeriem wordt in Sjoel het boek Ester Megillat in zijn geheel gelezen in het ochtend gebed, de Schachariet. De rol wordt uitgerold en weer opgevouwen als een brief. Ester 9:29 Voor en na de lezing zegt men een bracha LS 416.
De traditie is dat je het hoort voorlezen Als de naam Haman wordt genoemd wordt er veel lawaai gemaakt met ondermeer ratels. Het is daarbij de bedoeling dat de naam niet wordt gehoord. De namen van de tien zonen van Haman moeten in één adem gelezen worden. Ze werden namelijk als één man gedood.

Ook wordt het Al Hanisiem (wij danken) gelezen. Na Sjoel wordt er een feestmaal aangeboden waarbij Kiesjeliesj(koekjes) Hamantaschen ofwel Hamansoren gegeten worden. Het is een zoet gebak (gevuld met pruimen en zaadjes) in de vorm van een oor. Ook heeft het de vorm van Hamans hoed: driehoekkig.
Kinderen(en ouderen) verkleden zich, waarbij het verhaal wordt uitgebeeld

Er zijn 4 mitswot, zie Ester 9
Megilla Ester lezen, uitwisselen van cadeautjes(sjlagmones), tsadaka geven (aan minstens twee personen), en een feestelijke maaltijd houden.

Het Al Hanisiem voor Poeriem:

Wij danken U voor de wonderen en voor de overwinning, voor de heldendaden, voor de redding en voor de troost die U in die dagen, in deze tijd van het jaar heeft gegeven aan onze voorouders en aan ons.
In de tijd van Mordechai en Ester in de (Perzische) hoofdstad Sjoesjan stond de antisemiet Haman tegenover Uw volk Jisraeel. Hij wilde op één dag alle Joden vernietigen, uitmoorden en doen verdwijnen, van jong tot oud, zuigelingen en vrouwen, op de dertiende van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, en hun bezit plunderen. Maar U, in Uw grote mededogen, bracht hemzelf ten onder en verijdelde zijn plan.

vdgj- voor de gewoonlijke jaartelling
LS - Liberale Siddoer

Overzicht